Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs

In augustus 2014 is de wetgeving op passend onderwijs van kracht geworden. Met passend onderwijs wordt bedoeld dat we ervoor zorgen dat ieder kind een passende plek krijgt in het onderwijs. Als het mogelijk is op een reguliere basisschool, maar ook een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs kan de meest passende plek zijn voor een leerling. Het betekent niet dat er voor iedere leerling een passend aanbod gerealiseerd moet worden in de basisschool waar ouders hun kind hebben aangemeld. 

 

Extra ondersteuning

Met het leerlingvolgsysteem en via groeps- en leerlingbesprekingen volgt iedere basisschool de ontwikkeling van de leerlingen. Soms komen daaruit leer- of ontwikkelingsproblemen naar voren waardoor een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning biedt. Het schoolondersteuningsteam stelt dan de vraag: wat heeft deze leerling nodig om zich verder te ontwikkelen en wat hebben de leerkrachten en de school nodig om dat zo goed mogelijk te realiseren? In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staan de basis- en extra ondersteuning die de school kan bieden beschreven.

 

Arrangeren

Het kan zijn dat een leerling baat heeft bij een vorm van lichte ondersteuning op maat in de basisschool: bijvoorbeeld regelmatig extra individuele instructie of oefening, of een eigen onderwijsprogramma. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In het handelingsdeel van het OPP beschrijft de school heel concreet het doel van de ondersteuning en de manier waarop die ondersteuning vorm krijgt. Ouders moeten hiermee instemmen en het OPP ondertekenen. De basisschool kan met het eigen budget passend onderwijs een aantal arrangementen op maat realiseren. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van onderwijs- en zorgbehoeften. Dan is goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp (CJG) nodig en wordt er een onderwijszorgarrangement gemaakt.

 

Zorgplicht

Uitgangspunt voor zorgplicht zijn de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling: wat heeft deze leerling nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? En wat hebben de leerkrachten en de school nodig om dat zo goed mogelijk te organiseren? Wanneer de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling de basisondersteuning overstijgen en een arrangement op maat niet toereikend is, kan een school voor speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek zijn. Het is de plicht van het schoolbestuur (de basisschool) om de ouders te ondersteunen bij het zoeken naar een specifieke school waar de leerling geplaatst kan worden.

 

Kijk voor meer informatie op quadraten.nl