Betrokken zijn

Op het Nautilus zijn we een samenleving in het klein. Daarom bouwen wij met zijn allen aan de school en zorgen we ervoor dat een leerling kan groeien. Dat doen wij als schoolteam niet alleen. Om de leerling te laten groeien hebben we hulp van ouders en leerlingen.  

Het Nautilus betrekt ouders/verzorgers op verschillende gebieden en in verschillende vormen bij het onderwijs: 

  • Vier keer per jaar voert u samen met uw kind en de leraar een gesprek over wat uw kind heeft geleerd. Daarnaast worden de doelen voor de komende periode besproken. Bij de gesprekken is uw kind welkom. We praten graag met de kinderen dan over de kinderen.  

  • Via social schools krijgt u wekelijks een verslag van wat er gedaan is in de klas. 

  • Tijdens informatieavonden en via de maandbrief houden we u op de hoogte van wat er op school gebeurt. 

  • In de medezegenschapsraad kunt u meepraten over het beleid van de school. 

  • Wilt u een actieve bijdrage leveren aan ons onderwijs? Dat kan bijvoorbeeld door plaats te nemen in een activiteitencommissie. Zoals de vergroening van het plein of helpen bij een feest zoals kerst.  

  • U kunt ook een bijdrage leveren door een workshop of gastcollege te geven over een onderwerp dat past bij de thema’s waaraan we werken. 

  • Eén keer per jaar organiseren we een ouder-arena. Op dat moment kunnen ouders over een onderwerp input leveren. Het team gebruikt deze opmerkingen om het onderwijs te verbeteren.  

  • Om u nog beter te laten zien wat uw kind leert zijn we bezig met het starten van een digitaal portfolio. 

 

Medezeggenschapsraad 

Via de medezeggenschapsraad (MR) van de school zijn ouders en medewerkers betrokken bij het beleid op school. Over een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR. De MR wordt in het nieuwe schooljaar samengesteld en komt 5 keer per jaar bij elkaar. Voor de bevoegdheden, taken en rechten van de MR verwijzen we naar het reglement van de MR. Deze is hier in te zien. Voor alle scholen van Stichting Quadraten is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  

Activiteitencommissie 

Op het Nautilus hebben we geen vaste ouderraad maar vragen we per activiteit, bijvoorbeeld kerst of sinterklaas, ouders die ons mee willen helpen. Ook bij de buitenlesdagen hebben we ouders die helpen en ondersteunen. Binnen een thema zijn we altijd op zoek naar leuke uitstapjes of gastouders. Vaak weten of kennen ouders iemand binnen hun netwerk en zo helpen ze het thema te verrijken.  

Leerlingenraad  

Aan het begin van elk schooljaar kiezen de leerlingen vertegenwoordigers voor de leerlingenraad. Uit de midden en bovenbouw worden er 2 leerlingen verkozen. De leerlingen hebben in de periode van de verkiezingen hun plannen kunnen uitleggen aan de groep. Hierbij hebben we het binnen de groepen natuurlijk aandacht voor haalbaarheid van plannen maar ook over ‘vriendjes-politiek’. Na deze periode vergadert de leerlingenraad 2 keer per periode. Tijdens deze vergaderingen helpen ze in organisatorische zaken en bedenken initiatieven om het samen spelen en leren te laten groeien.   

Stem van de ouders en de leerling  

Eén keer per jaar nodigen we ouders uit om rondom een specifiek onderwerp input te leveren. Bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid. Via deze werkvorm krijgt het team input om verder te werken aan het beleid en te behouden wat goed gaat.  

Ook vragen we regelmatig aan leerlingen wat ze vinden van bepaalde zaken. Per jaar behandeld het team 3 á 4 verbeterthema’s. De werkvorm leerlingarena geeft de leerlingen een stem zodat ze kunnen doorgeven wat werkt en wat de school nog kan veranderen. De samenstelling van de leerlingen die voor de arena worden uitgenodigd wisselt per onderwerp.